• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

الکترو استاتیک فیلتر

صفحه اصلی الکترو استاتیک فیلتر

ESPدستگاهي است كه با ايجاد يك ميدان الكتريكي، ذرات موجود در گاز را از آن جدا مي سازد. مزيت برتر اين فيلتر نسبت به بقيه فيلترها اينست كه افت فشار كمتري در مسير جريان هوا ايجاد مي كند همچنين براي جدا سازي ذرات كمتر از يك ميكرون كه فيلترهاي ديگر بازده جدا سازي پاييني دارند استفاده از اين فيلتر مناسب مي باشد.

 

اين دستگاه طي دو مرحله عمليات جدا سازي ذرات را انجام مي دهد. در مرحله اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از كروناي تخليه كه ناحيه كوچكي در فيلتر است باردار مي شوند. در مرحله دوم اين ذرات كه به بار اشباع خود رسيده اند توسط يك ميدان الكتريكي قوي از جريان هوا جدا گرديده و به سوي يك الكترود كه جهت خنثي سازي بار اين ذرات به كار مي رود حركت كرده و در آنجا با از دست دادن بار خود بر روي يك بستر مناسب ته نشين مي شوند.

 

    FES11 FES10 MODEL
    7000 7000 CAPACITY(M3/HR)
    SS-CS SS-CS MATERIAL
    Ø 1910*8000 Ø 1910*8000 DEMENTION
    30000 30000 VOLT
    2 4 Electrical Insulators NO.