راکتور ( واکنش گاه ) شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنش های شیمیایی (chemi-cal reactor ) از قبیل تبدیل، ترکیب، یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد. طبق قرارداد، دستگاه در بردارنده واکنش سوختن به منظور تولید انرژی، راکتور محسوب نمی شود.

عواملی چون دما، فشار ، غلظت ( concentration ) ، اختلاط ( mix )  و … در انجام و سرعت یک واکنش دخیل  می باشند. از این رو در طراحی راکتورهای شیمیایی از اصول مکانیک سیالات، ترمو دینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم و سینتیک واکنشهای شیمیایی بهره گیری می شود.

فیلم ریزان-راکتور

به دلیل انجام بعضی واکنشهای ناخواسته یا وجود مقداری از مواد اولیه با محصول راکتور، امکان عرضه مستقیم محصول به بازار مهیا نیست. برای تحقق این امر انجام بعضی عملیات فیزیکی چون جداسازی، خالص سازی … بر روی محصولات ضروریست. به دلیل اهمیت و حساسیت عملیات شیمیایی صورت یافته در راکتورها، اقدام به تاسیس گرایشی با عنوان طراحی راکتورهای شیمیایی در مهندسی شده است.

در این گرایش مهندس طراح با نظریات بنیادی تحلیل فرآیند، طراحی تجهیزات و ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی آنها آشنا می شود، تا با تلفیقی منطقی ارایه مدل ( الگوی ) ریاضی یک راکتور شیمیایی را پیدا نماید.

 

شرکت مهندسی پدیده ماشین سازی غرب قادر به ساخت انواع راکتور با ظرفیت های متفاوت می باشد.

 

عمده ترین مدل راکتور به صورت زیر است :

  • مولتی پروپز
  • فیلم راکتور