• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

مخازن ذخیره استوانه ایی

صفحه اصلی مخازن ذخیره استوانه ایی

انواع مخازن ذخیره مایعات :

انواع استیل

کربن استیل

لاینینگ داخلی

جدول مشخصات :

VLS12 VLS11 VLC10 VLS10 MODEL
60 50 100 100 CAPACITY(M3)
STAINLES-STEEL STAINLES-STEEL CARBON STEEL STAINLES-STEEL MATERIAL
Ø3000*6000 Ø3000*4500 Ø 3800*9000 Ø 3800*9000 DEMENTION
× × × CONE
× MANHOLE
2” 4” 3” 3” OUTLET SIZE