• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

گلوکز – نشاسته – گلوتن

صفحه اصلی گلوکز – نشاسته – گلوتن

گلوکز نشاسته گلوتن (هیدرولیز اسیدی )

در فرآیند هیدرولیز نشاسته توسط اسید ابتدا دوغاب نشاسته همراه با اسید کلریدریک به غلظت 0.03 نرمال وارد تبدیل کننده در دمای بالا میشود.د در این فرایند پارامتر های کلیدی دما ، PH  ، غلظت دوغاب و زمان اقامت در تبدیل کننده می باشد . سپس محصول حاصله از هیدرولیز را سرد نموده و سود برای خنثی سازی اسید افزوده میگردد. ناخالصی های موجود در نشاسته مانند چربی و پروتئین تشکیل توده داده که توسط فرآیند های مکانیکی مانند فیلتراسیون جداسازی انجام می پذیرد .

در مرحله بعد نوبت به رنگبری شربت گلوکز فرا می رسد که این بخش شامل دو مرحله عبور از بستر کربن فعال می باشد . برای جداسازی کربن فعال از شربت از روتاری فیلتر ،فیلتر پرس یا فیلتر شمعی استفاده می نمایند . در صورت نیاز می توان برای جداسازی مواد معدنی موجود در شربت از ستون های تعویض یونی می توان استفاده کرد .

 

شربت دکستروز ، شیرین ، بی رنگ و دارای DE  بین 89 تا 97 می باشد . شربت حاصله 96 % گلوکز و 4 % مالتوز و از دیگر اولیگوساکارید ها تشکیل شده است . در فرایند هیدرولیز آنزیمی نشاسته جهت تولید شربت دکستروز بخشی از آنزیم به دوغاب نشاسته اضافه شده و وارد یک مبدل که منشا گرمای آن بخار است می شود . DE  مرحله مایع سازی تقریبا برابر 12 است . محصول بمدت 90-120 دقیقه در دمای 95 درجه سانتیگراد نگهداری می شود . پس از فرآیند مایع سازی نوبت به مرحله ساکرفیکاسیون می رسد که در این مرحله از آنزیم های آمیلوگلوکوسیدار استفاده می شود .

 

این فرآیند در مدت زمان 48-72 ساعت به طول می انجامد . البته مقدار بیشتر آنزیم زمان واکنش را کاهش می دهد. پس از این فرایند محصول را تا دمای 60 درجه سانتیگراد سرد نموده و PH  در 4.5 تنظیم می شود . مرحله بعد جداسازی مواد غیر قابل حل مانند چربی و پروتئین است . رنگبری نیز توسط کربن فعال انجام می شود . مالتوز یک دی ساکارید است که از هیدرولیز نشاسته حاصل می شود . شربت مالتوز و شربت های گلوکز با DE  بالا توسط هیدرولیز دو مرحله ای اسید – آنزیم یا آنزیم – آنزیم انجام می پذیرد . محصول حاصله از هیدرولیز شامل 40 تا 90 درصد مالتوز است . برای تولید مالتوز خالص مورد استفاده در بخش دارویی ، شربت حاصله را غلیظ نموده و توسط فرآیند کریستالیزاسیون مالتوز جامد تولید می شود .